• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAGRADNA IGRA

RADGONSKE CESTE 6, BENEDIKT

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nadaljevanju navedena pravila in pogoji določajo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri

»Na Radgonski cesti 6, Bemedikt do ugodnosti in nagrad«.

1. Uvodne določbe

S pričujočim dokumentom so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizirajo Avtoservis Lorbek Boris s.p. & NeoN bar in Mehatron, Radgonska cesta 6, 2234 Benedikt.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki pravilno izpolnijo nagradni kupon, ga oddajo v zbiralnik v NeoN baru na Radgonski c. 6 in s tem sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

Organizatorja nagradne igre sta Avtoservis Lorbek Boris s.p. & NeoN bar in Mehatron, Radgonska cesta 6, 2234 Benedikt.

Nagradna igra traja od 23. 3. 2015 do 27. 6. 2015.

.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so pravilno izpolnile nagradni kupon in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Izbor dobitnikov bo v soboto, 27. 6. 2015 ob 17. uri.

Dobitniki bodo objavljeni na Facebook straneh

Avtoservis Boris Lorbek s.p. http://www.facebook.com/AvtoservisLorbek

NeoN bar http://www.facebook.com/NeoNBenedikt

Mehatron http://www.facebook.com/mehatron.benedikt

Nagrajenci bodo o izidu nagradne igre ter o podrobnostih prevzema nagrade (če na žrebanju ne bodo osebno prisotni) obveščeni tudi po elektronski pošti oz. telefonsko.

 

2. Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre so Avtoservis Lorbek Boris s. p. & NeoN bar in Mehatron, Radgonska cesta 6, 2234 Benedikt.

Udeleženec v nagradni igri je fizična oseba, ki izpolni nagradni kupon z vsemi zahtevanimi podatki na kuponu.

Dobitnik je udeleženec v nagradni igri, ki je pravilno izpolnil kupon in je prejemnik nagrade v skladu s pravili in pogoji, navedenimi v pričujočem dokumentu.

Nagrajenec je dobitnik, ki nagrado dejansko prejme oz. prevzame.

3.Trajanje

Nagradna igra traja od 23. 3. 2015 do 27. 6. 2015.

4. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pravilno izpolnile kupon.

Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da pravilno izpolni nagradni kupon in ga v času trajanja nagradne igre (do vključno 27. 6. 2015 pred žrebom) odda v zbiralnik v NeoN baru.

Kot pravilno izpolnjen kupon velja kupon, ki vsebuje vse zahtevane podatke, pri čemer je opcionalen podatek telefonska številka ali elektronski naslov (obvezen je eden izmed podatkov).

Na podlagi pravilno izpolnjenega kupona se udeleženec poteguje za eno izmed razpisanih nagrad.

Z vsakim prejetim pravilno izpolnjenim kuponom si sodelujoči zviša možnost nagrade.

Dodatne kupone prejmete ob izdanem računu v Avtoservisu Lorbek Boris in Mehatronu.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v igri sodelujejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi.

5.Pregled kuponov in odgovorov

Oddani kuponi bodo pregledani in dobitnik izžreban 27. 6. 2015 ob 17. uri. Pregled stavnic bo opravila komisija organizatorja, imenovana s strani vodstva organizatorja.

Seznam dobitnikov, fotografije žreba in nagrajencev in prisotnih na dan nagradne igre bo objavljen na spletni straneh:

Avtoservis Boris Lorbek s. p. http://www.facebook.com/AvtoservisLorbek

                                               http://www.avtoservislorbek.net

NeoN bar http://www.facebook.com/NeoNBenedikt

Mehatron http://www.facebook.com/mehatron.benedikt

po opravljenem žrebu.

Nagrajenci bodo o izidu nagradne igre ter o podrobnostih prevzema nagrade (če na žrebanju ne bodo osebno prisotni) obveščeni tudi po elektronski pošti oz. po telefonu.

6. Izbor dobitnika

Pregled prispelih kuponov in določitev dobitnika se bosta odvijala 27. 6. 2015 ob 17. uri. Komisija opravi pregled tako, da ne posega v pravila varovanja podatkov vlagateljev.

7. Nagrade

Med udeleženci nagradne igre bo določen dobitnik oz. dobitniki na naslednji osnovi:

  1. Pravilno izpolnjen kupon
  2. V kolikor je pri žrebu izžrebanih več kuponov istega udeleženca, se mu podeli samo nagrada za katero je bil najprej izžreban.
  3. Potekanje žrebanja nagrad:

1.Glavne nagrade

Prvi žreb: 1x Gardaland

Drugi žreb: 1x Gardaland

Tretji žreb: HTC Desire 510

2. Tolažilne nagrade

10 X Game controler Amiko

7. Prevzem nagrad

Rezultati določitve dobitnikov na podlagi pravilno izpolnjenih kuponov so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati.

Dobitniki, ki ne bodo osebno prisotni na dan žrebanja, bodo o dobitku in prevzemu, obveščeni najkasneje v 10 dneh po žrebanju, po elektronski pošti oz. telefonu.

Vsi dobitniki so po prejemu obvestila o rezultatu nagradne igre dolžni prevzeti nagrado najkasneje v 30 dneh.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev staršev oz. zakonitega zastopnika.

V primeru, da dobitniki zahtevanih podatkov ne posredujejo v roku iz prejšnjega odstavka, izgubijo pravico do prejema nagrad, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad tem izžrebancem. Nagrad se torej v tem primeru ne podeli.

Na podlagi pisno prejetih osebnih podatkov in listin oblikuje organizator nagradne igre dokončni seznam dobitnikov, ki ga objavi na spletnih straneh

Avtoservis Boris Lorbek s. p. http://www.facebook.com/AvtoservisLorbek

                                               http://www.avtoservislorbek.net

NeoN bar http://www.facebook.com/NeoNBenedikt

Mehatron http://www.facebook.com/mehatron.benedikt

in je tudi priloga zapisnika o določitvi nagrajencev.

Nagrajenci nagrado prevzamejo na sedežu organizatorja v Benediktu. Organizator bo

nagrade izročil nagrajencem najkasneje v roku 30-ih dni (oz. odvisno od zalog) po zaključenem žrebanju.

8. Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov in fotografij (iz poteka žrebanja) dobitnikov in prisotnih za namen javne objave dobitnikov nagradne igre.

Dobitnik s podpisom kupona poda soglasje, da se njegovi osebni podatki objavijo na spletni straneh

Avtoservis Boris Lorbek s.p. http://www.facebook.com/AvtoservisLorbek

                                             http://www.avtoservislorbek.net

NeoN bar http://www.facebook.com/NeoNBenedikt

Mehatron http://www.facebook.com/mehatron.benedikt,

in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre. Istočasno tudi soglaša, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, določen z veljavnimi predpisi in s temi pravili ter da se uporabijo za morebitne promocijske namene organizatorja (Mehatron, Avtoservis Lorbek Boris s. p. & NeoN bar in LešnikZemljič d. o. o.) v prihodnosti

9. Končne določbe

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo; 23. 3. 2015.

V času trajanja nagradne igre so pravila sodelovanja v nagradni igri na vpogled na spletni strani www.avtoservislorbek.net.

Organizator si pridržuje pravice do spremembe datuma in ure žrebanja. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.avtoservislorbek.net.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365